x

Hoeveel m³ heb ik nodig?

Algemene voorwaarden

JdB groep
Vestigingsadres; Koningsweg 33, 3762 EA Soest
Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht dd 6 maart 1989 onder aktenummer 118/89

Algemeen
Onze producten zijn natuurproducten. Afwijkingen in kleur, afmeting en structuur t.o.v. getoonde afbeeldingen, proefzendingen en/of evt. eerdere leveringen is mogelijk. Hieraan kunnen geen rechten worden verleend. 


ARTIKEL 1Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze handelingen, overeenkomsten en offertes met derden. Alle andersluidende, door de contractspartij gestelde voorwaarden, hoe ook geformuleerd, zijn voor ons onverbindend, tenzij wij deze uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard.
 2. Indien de contractspartij eerst middels de factuur kennis krijgt van het feit, dat wij uitsluitend handelen onder vigeur van deze voorwaarden, heeft deze het recht om binnen drie dagen na factuurdatum, ons alsnog schriftelijk te melden, de overeenkomst te annuleren. In dat geval dient hij ervoor zorg te dragen, dat de goederen binnen drie dagen na gemelde mededeling in goede staat zijn teruggeleverd. Bij gebreke daarvan wordt hij geacht, de toepasselijkheid van deze voorwaarden te erkennen.

ARTIKEL 2Aanbiedingen
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, opdrachten zijn voor ons alleen van kracht, indien zij door ons schriftelijk bevestigd zijn; mondelinge afspraken moeten, willen zij van kracht zijn, eveneens schriftelijk bevestigd worden.

ARTIKEL 3Levertijd en plaats van aflevering
Levering geschiedt af bedrijf te Soest. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding. Wanneer door ons verkochte goederen niet door de koper worden afgenomen, staan zij te zijner beschikking en worden opgeslagen voor zijn rekening en risico.

ARTIKEL 4Prijzen

 1. De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af bedrijf te Soest.
 2. Indien na datum van onze aanbieding, één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, zijn wij gerechtigd, de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
 3. De door ons opgegeven prijzen zijn inclusief btw.
 4. Voor de berekening van meerwerk zijn de in dit artikel vervatte voorschriften van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 5Transportrisico
Op het moment, dat de goederen en materialen zijn verzonden, hebben wij aan onze leveringsplicht voldaan. Alle goederen en materialen blijven derhalve, vanaf het ogenblik van afzending, voor rekening van koper en/of opdrachtgever. Ook indien franco levering overeengekomen is, is de koper en/of opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (transport-, brand-, waterschade, diefstal of verduistering), tijdens het vervoer door de goederen geleden. De koper en/of opdrachtgever dient dit risico behoorlijk te verzekeren.

ARTIKEL 6Personeelsafspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel binden ons niet, voor zover zij door ons niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen, alle medewerkers, die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.

ARTIKEL 7Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn nimmer verplicht tot vergoeding van middellijke of onmiddellijke geleden schade, ontstaan door gebreken aan het uitgevoerde werk, of gemonteerde en/of geleverde installaties en goederen.
 2. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade tijdens het door of vanwege aflevering van goederen aan of in percelen, schepen of voertuigen van kopers, opdrachtgevers of derden toegebracht, noch voor de schade tijdens die aflevering toegebracht aan andere goederen, welke zich ten tijde van de aflevering in de nabijheid van de plaats van aflevering bevonden.
 3. Wij zijn nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en derving van inkomsten), door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de oplevering van het werk en/of de verkochte goederen en installaties.

ARTIKEL 8Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van door ons toegezonden facturen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen, welke niet uitdrukkelijk zijn toegestaan.
 2. Wij zijn altijd gerechtigd alvorens te leveren, danwel met levering of nakoming van de opdracht voort te gaan, naar ons oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en/of koper te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer, indien krediet is bedongen. Weigering van de opdrachtgever en/of koper om de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op vergoeding van onkosten en winstderving.
 3. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.
 4. Wanneer de betaling niet tijdig, dat wil zeggen à contant of binnen 30 dagen na factuurdatum conform het bepaalde in lid a in ons bezit is, is de koper en/of opdrachtgever aan ons vergoeding wegens renteverlies verschuldigd, ten bedrage van 1½ % per maand van het totale bedrag der factuur, zulks vanaf de datum van aflevering, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.
 5. Betalingen worden op de eerste plaats aangewend voor dekking van gemaakte kosten en renten en strekken eerst daarna tot dekking voor de plaats gevonden hebbende leveringen, met dien verstande, dat deze betalingen steeds eerst met de oudste vervallen facturen worden verrekend.
 6. Geen betaling kan worden opgeschort, zulks ook niet indien onze contractspartner meent enig recht van reclame te hebben.
 7. Kosten van retourwissels, protesten, gerechtelijke incassering, waaronder begrepen alle kosten, veroorzaakt door niet tijdige betaling, komen voor rekening van koper en/of opdrachtgever. Indien wij ons tengevolge van een overschrijding der betalingstermijn genoodzaakt zien, onze vordering ter incassering in handen van derden te geven, zal deze vordering voor de buitengerechtelijke kosten, welke door die derde in rekening worden gebracht, worden verhoogd met 15 % van het bedrag van deze vordering.

ARTIKEL 9: Reclames

 1. Eventuele reclames, op levering van goederen en met betrekking tot het verrichten van diensten, evenals op factuurbedragen, dienen binnen zeven dagen na ontvangst van de goederen, evenals na het tijdstip, waarop de opgedragen diensten zijn verricht, en na datum van verzending van de daarop betrekking hebbende facturen, schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder de nauwkeurige opgave van de feiten, waarop die reclame betrekking heeft.
 2. Wanneer de ingediende reclames niet voldoen aan de onder a genoemde voorwaarden, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt de koper en/of opdrachtgever geacht, het geleverde te hebben goedgekeurd.
 3. Wanneer wij van oordeel zijn, dat een klacht terecht is ingediend, hebben wij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan de koper en/of opdrachtgever, hetzij tot nieuwe levering over te gaan, met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder verplichting van de koper en/of opdrachtgever, alsdan het verkeerd of ondeugdelijk geleverde te retourneren aan ons.

ARTIKEL 10Force majeur
Indien door force majeur – waaronder wordt verstaan alle omstandigheden buiten ons toedoen, waardoor wij niet in staat zijn aan onze verplichtingen te voldoen, als werkstaking, brand, oorlog, etc.- naar ons oordeel levering niet mogelijk is, hebben wij het recht, de verkoopovereenkomst te annuleren, onder berekening aan koper en/of opdrachtgever, van de reeds door ons gemaakte kosten, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

ARTIKEL 11Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de opdrachtgever en/of koper geen volledige betaling terzake van een overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van het werk of de koop/verkoop der goederen verschuldigd aan ons, heeft verricht, blijven de geleverde goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of koper, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van ons.
 2. Ingeval de opdrachtgever en/of koper enige verplichtingen uit de overeenkomst, met betrekking tot het uit te voeren werk of de verkochte goederen jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd, de goederen (onverschillig of deze al dan niet verwerkt zijn) terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van ons, tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 12Inkoopvoorwaarden
Indien de koper en/of opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor ons niet bindend, voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.

Natuurlijk goed in big bags

De big bags worden zorgvuldig en binnen vijf werkdagen geleverd. Vanaf vijf kuub kunnen wij de producten ook losgestort (=onverpakt) versturen. Maximaal één losgestort product per bestelling. Onze website rekent de bezorgkosten automatisch voor u uit tijdens het bestelproces. U kunt uw bestelling indien gewenst zelf ophalen in Soest.